اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه های مربوط به:

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان

موضوع نمایشگاه: ادوات و ماشین آلات نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستمهای آبیاری 

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی جنوب شرق 

زمان: ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه سال ۱۴۰۰

 

 

سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی کرمان

سیزدهمین نمایشگاه کشاورزی کرمان