فراخوان نهمین نمایشگاه تخصصی نهاده های دامی در تهران

نهمین-نمایشگاه-تخصصی-نهاده های-کشاورزی
ثبت-نام-در-باشگاه-مشتریان-رویش-پارس
هشتمین-نمایشگاه-تخصصی-نهاده های-کشاورزی-تهران
هشتمین-نمایشگاه-تخصصی-نهاده های-کشاورزی-تهران

اخبار و اطلاعیه های مربوط به:

هشتمین نمایشگاه تخصصی نهادهای کشاورزی تهران


موضوع

نمایشگاه تخصصی نهادهای کشاورزی

محل

مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو

زمان

۱۴ الی ۱۷ در ماه ۱۴۰۰

ساعت

۱۴ الی ۲۰

اخبار و اطلاعیه های مربوط به:

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان

موضوع

 ادوات و ماشین آلات نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستمهای آبیاری 

محل

نمایشگاه بین المللی جنوب شرق 

زمان

 ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه سال ۱۴۰۰